BASES ALCALÀ DE XIVERT

II CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA A L'AIRE LLIURE A LES NOSTRES COMARQUES EMMARCA L'ENCANT DELS NOSTRES POBLES DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ 2017

La Diputació Provincial de Castelló i l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert, amb la finalitat de dinamitzar culturalment el municipi i mostrar propostes artístiques d'interès convoca el Concurs de pintura ràpida a l'aire lliure a les nostres comarques amb la temàtica Emmarca l'encant dels nostres pobles:

 1. Aquest concurs està obert a tots els artistes que ho desitgen, majors d’edat.
 2. La inscripció es gratuïta i es podrà fer del anticipadament del 4 al 14 de setembre mitjançant lloc web http://www.emmarcapoble.es/, per WhatsApp al telèfon 656 34 27 52 o al correu electrònic gestiocultural@iconaestudi.com indicant nom i cognoms, adreça, D.N.I., telèfon de contacte i correu electrònic. També es podrà inscriure el mateix dia del concurs.
 3. El concurs es realitzarà el dissabte 16 de setembre de 2017, de 8'30 a 14'30 hores en el municipi d'Alcalà de Xivert.
 4. Tema: Alcalà de Xivert (castell, carrers, places, monuments, racons...) no s’admetrà cap obra realitzada fora del municipi.
 5. La inscripció i el segellat dels bastidors es realitzarà a l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert de 8'30 a 10 hores del matí.
 6. Només es presentarà a concurs una obra per artista. Tècnica pictòrica serà lliure i el format de les obres no inferior a 12 F (61 x 50 cm.). Cada participant aportarà el cavallet, el suport blanc o amb color base, sense textura, i tots els materials necessaris per a la realització de l'obra. No s'admetran models previs (esbossos, esquemes o fotografies).
 7. El lliurament de les obres es realitzarà com a hora màxima a les 14'30 hores a l'Ajuntament. Les obres presentades seran exposades en un lloc obert al públic.
 8. El jurat estarà format per persones qualificades en el món de les Belles Arts que designarà l'alcalde o el regidor en qui delegue. La decisió serà inapel·lable.
 9. Les obres es presentaran sense signar, un cop el jurat done el seu veredicte, es podran signar.
 10. Al finalitzar la decisió del jurat, es llegirà el veredicte. El jurat podrà declarar desert algun o la totalitat dels premis.
 11. Hi haurà sols un primer premi dotat amb 500,00€ i d’acord amb allò previst a l’art. 75.3 del R.D. 439/2007, de 30 de març, pels que s’aprova el reglament de l’IRPF i el Reglament de Plans i Fons de Pensions, el premi al tenir una base de retenció superior a 300,00€ estarà subjecte a retenció. Les dades de les inscripcions serà la que constaran a efectes de la declaració en el 130 o en altres models en els que legalment s’hagen d’incloure aquest import.
 12. L'obra guanyadora, que haurà d’anar signada per l’autor, quedarà en propietat de la Diputació de Castelló, així com els drets.
 13. El guanyador podrà exposar obra en alguna sala d'exposicions de la població.
 14. L’organització es reserva el dret d’alterar o decidir en qualsevol cas tot allò no previst en aquestes bases, així com els drets de reproducció de les obres premiades en aquest concurs.
 15. Si per causes meteorològiques, el concurs no es pogués dur a terme, l’organització podrà determinar una altre data, que serà notificada als participants.
 16. La participació en el concurs suposa la total acceptació de les bases.